Vammaispalvelut Sotkamo | Kainuun hyvinvointialue (2024)

Vammaispalvelujen tehtävänä on järjestää ja tuottaa vammaispalvelulain ja -asetuksen, omaishoidon tuen lain, perhehoitolain ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaisia palveluja. Pal­ve­lu­ja voi hakea täyt­tä­mäl­lä ha­ke­mus­lo­ma­ke ja toimittamalla se tiimin so­siaa­li­työn­te­ki­jälle tai -oh­jaa­jalle. Palveluja voi hakea henkilö itse, läheinen, muu henkilö tai viranomainen. Lisätietoja palvelun hakemisesta saat vammaispalvelujen sosiaalityöntekijöiltä ja sosiaaliohjaajilta.

Kainuun hyvinvointialueen vammaispalvelujen toimipisteet ovat auki ajanvarauksella. Voit varata ajan jo­ko pu­he­li­mit­se tai ei kii­reel­li­ses­sä ajan­va­rauk­ses­sa Oma­so­te–asioin­ti­pal­ve­lun kaut­ta. Puhelinyhteystiedot löydät Kainuun hyvinvointialueen internet-sivuilta tai Suomi.fi -palvelusta Kainuun hyvinvointialueen vammaispalvelujen puhelinasioinnista.

Käyntiosoite

Kes­kus­ka­tu 9 88600 Sotkamo

Toimipisteen yhteystiedot

Postiosoite

PL 400 87070 Kainuu

Toimipisteen palvelut

Omaishoidon tuen palvelu on kokonaisuus, joka muodostuu hoidettavalle annettavista palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista, jotka määritellään hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Hoito tapahtuu hoidettavan omassa kodissa.

Kainuun hyvinvointialue voi myöntää omaishoidon tukea, jos henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi tarvitsee hoitoa tai muuta huolenpitoa, joka on mahdollista järjestää hoidettavan kotona sopimalla siitä hänen omaisensa tai läheisensä kanssa ja tarpeellisten palveluiden avulla.

Omaishoidon vapaat järjestetään Kainuun hyvinvointialueella ensisijaisesti omaishoidon sijaisomaishoitojärjestelmällä tai oman toiminnan yksikössä.

Siirry palveluun

Kehitysvammaisille henkilöille järjestetään asumispalvelua heidän yksilöllisten palvelutarpeiden mukaisesti joko pitkäaikaisesti tai lyhytaikaisesti. Tavoitteena on järjestää mahdollisimman itsenäistä, turvallista ja yksilöllistä asumista huomioiden asiakkaan toimintakyky ja toiveet.

Asiakkaalle laaditaan palvelusuunnitelma, jossa määritellään tarvittavat palvelut ja tukitoimet. Palvelusuunnitelma laaditaan yhteistyössä asiakkaan ja hänen omaisten, edunvalvojan ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

Kehitysvammaisten henkilöiden palveluasumista järjestetään asiakkaan omassa kodissa (tuettu asuminen) ja palvelukodeissa. Palvelukodeissa (asumisyksiköissä) henkilökuntaa on paikalla päiväaikaan tai ympärivuorokautisesti. Kehitysvammaisten henkilöiden asumisen palvelua voidaan järjestää myös perhehoitolain mukaisesti. Lyhytaikaisella asumispalvelulla tuetaan kehitysvammaisten henkilöiden perheiden ja huoltajien jaksamista.

Kainuun hyvinvointialue järjestää kehitysvammaisten henkilöiden asumispalveluja omana toimintana ja ostopalveluina.

Siirry palveluun

Palveluasumista järjestetään vaikeavammaisille henkilöille, jotka vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsevat toisen henkilön apua päivittäisistä toiminnoista suoriutumisesta jatkuvaluonteisesti, vuorokauden eri aikoina tai muutoin erityisen runsaasti ja jotka eivät ole jatkuvan laitoshoidon tarpeessa.

Kainuun hyvinvointialue järjestää vaikeavammaisten palveluasumista pääsääntöisesti palvelutaloissa sekä kotiin annettavin palveluin ja tukitoimin. Kotona palveluasuminen toteutetaan yleensä erilaisten palvelujen yhdistelminä esim. kotihoidon, tukipalveluin (esim. ateriapalvelu), omaishoidon tuen, turvapalvelun ja henkilökohtaisen avustajan sekä asunnon muutostöiden turvin. Palvelutaloissa palveluasumista järjestetään ostopalveluina yksityisiltä palveluntuottajilta.

Siirry palveluun

Perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon, kasvatuksen tai muun ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella yksityiskodissa.

Perhehoidon tavoitteena on antaa perhehoidossa olevalle henkilölle mahdollisuus kodinomaiseen hoitoon ja läheisiin ihmissuhteisiin. Perhekodin pieni yhteisö, jokapäiväiset kodin askareet ja kiinteät vakituiset ihmissuhteet tukevat perhehoidossa olevan henkilön turvallisuutta ja ylläpitävät hyvää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä.

Perhehoito on inhimillinen ja merkittävä palveluvaihtoehto niin asiakkaille kuin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmälle. Per­he­hoi­to voi ol­la lyhytaikaista, osa­vuo­ro­kau­tis­ta tai pit­käai­kais­ta ja se so­pii kai­ke­ni­käi­sil­le. Perhehoidossa voi olla lapsi, nuori, ikäihminen, vammainen tai kehitysvammainen henkilö.

Kehitysvammaisten ja vammaisten henkilöiden perhehoitoa voidaan järjestää jatkuvana asumisenjärjestelynä tai lyhytaikaisena perhehoitona. Lyhytaikaista perhehoitoa voidaan järjestää perhehoitajan kotona osavuorokautisesti tai ympärivuorokautisesti ja se on tarkoitettu asiakkaan kotona asumisen tukemiseen. Kehitysvammaisten ja vammaisten henkilöiden omaishoidon vapaa voidaan järjestää yksilöllisin perustein myös hoidettavan kotona tapahtuvana perhehoitona, mikäli saatavilla on valmennettu tehtävään sopiva perhehoitaja. Perhehoidossa olevalle henkilölle tehdään henkilökohtainen suunnitelma tarvittavan palvelun, hoidon, tuen ja ohjauksen järjestämisestä.

Kainuun hyvinvointialue vastaa perhehoitajien ennakkovalmennuksen järjestämisestä. Kainuun hyvinvointialue laatii perhehoitajan kanssa toimeksiantosopimuksen. Perhehoitajalle maksetaan hoitopalkkio ja kulukorvaus. Jatkuvassa ja pitkäaikaisessa perhehoidossa perhehoitajalle voidaan hankkia käynnistämiskorvaukseen liittyviä tarpeellisia hankintoja.

Kainuun hyvinvointialue huolehtii perhehoidon valvonnasta, ohjauksesta ja tuen järjestämisestä hyvinvointialueella. Perhehoidon arvot, laatutavoitteet ja kriteerit ohjaavat perhehoidon laadukasta toimintaa. Niitä arvioidaan säännöllisesti ja ne antavat suunnan perhehoidon kehittämiselle.

Siirry palveluun

Kuljetuspalveluihin niihin liittyvine saattajapalveluineen kuuluu vaikeavammaisen henkilön työssä käymisen, opiskelun, asioimisen, yhteiskunnalliseen osallistumisen, virkistyksen tai muun sellaisen syyn vuoksi tarpeelliset, jokapäiväiseen elämään kuuluvat kuljetukset. Jokapäiväiseen elämään kuuluvia kuljetuksia ovat vaikeavammaisen henkilön asuinkunnan alueella tapahtuvat ja lähikuntiin ulottuvat kuljetukset.

Siirry palveluun

Päi­väai­kai­sen toi­minnan palvelut ovat tar­koi­tet­tu pe­rus­kou­lun­sa päät­tä­neil­le ke­hi­tys­vam­mai­sil­le hen­ki­löil­le. Toi­min­taa voi­daan toteut­taa osit­tain tai ko­ko­naan myös toi­min­tayk­si­köi­den ul­ko­puo­lel­la. Toi­min­nan suun­nit­te­lus­sa huomioidaan kun­kin ke­hi­tys­vammai­sen hen­ki­lön omat tar­peet ja tai­dot se­kä tar­vit­ta­va oh­jaus.

Siirry palveluun

Päivätoimintaa järjestetään kaikkein vaikeimmin vammaisille työikäisille henkilöille, joiden toimeentulo perustuu pääosin sairauden tai työkyvyttömyyden perusteella myönnettäviin etuuksiin ja henkilöllä on erittäin vaikea toimintarajoite. Päivätoiminnan on tuettava itsenäisessä elämässä selviytymistä ja sen avulla on edistettävä sosiaalista vuorovaikutusta.

Vammaispalvelulain mukainen päivätoiminta on järjestettävä muualla kuin omassa asunnossa, mutta sitä voidaan järjestää esimerkiksi palveluasumisyksikön erillisissä tiloissa. Päivätoiminnan määrään voivat vaikuttaa sekä asiakkaasta että toiminnan järjestäjästä aiheutuvat syyt, laissa ei ole säädetty päivätoiminnalle tuntimääriä.

Päivätoimintaan osallistuvalle ei makseta korvausta toimintaan osallistumisesta.

Siirry palveluun

Vammaispalvelulain 9 § 2 momentin mukaan kunta korvaa vaikeavammaiselle henkilölle asunnon muutostöistä sekä asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden hankkimisesta hänelle aiheutuvat kohtuulliset kustannukset, jos hän vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee näitä toimenpiteitä suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista.

Vammaispalveluihin suositellaan ottamaan yhteyttä jo muutostöitä suunniteltaessa, jotta voidaan arvioida vamman kannalta välttämättömät muutostyöt ja siten niiden kohtuulliset kustannukset.

Päätöksenteossa kiinnitetään huomioita välineen tai laitteen tosiasialliseen tarpeeseen, asumisen vakinaisuuteen ja siihen, voidaanko välineellä tai laitteella edesauttaa henkilön itsenäistä selviytymistä tavanomaisissa elämäntoiminnoissa.

Asunnon muutostöitä ja asuntoon kuuluvia välineitä ja laitteita haetaan vammaispalvelun sosiaalityöntekijöiltä ja -ohjaajilta. Vammaispalveluiden sosiaalityöntekijät ja -ohjaajat antavat tarvittaessa lisätietoa.

Siirry palveluun

Henkilökohtainen apu on välttämätöntä apua niissä tavanomaiseen elämään liittyvissä toimissa, jotka henkilö tekisi itse, mutta ei niistä vammansa tai sairautensa vuoksi kokonaan selviä.

Henkilökohtaisen avun tarkoituksena on auttaa vaikeavammaista henkilöä omien valintojensa toteuttamisessa niin kotona kuin kodin ulkopuolella, kuten päivittäisissä toimissa, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä.

Henkilökohtaista apua järjestettäessä vaikeavammaisena henkilönä pidetään henkilöä, joka tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän sairauden tai vamman vuoksi välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen tavanomaisista elämäntoiminnoista, eikä avun tarve ole pääasiassa ikääntymiseen liittyviä sairauksia tai toimintarajoitteita. Henkilökohtaisen avun järjestäminen edellyttää vammaispalvelulain mukaan, että vammaisella henkilöllä on voimavaroja ja kykyä määritellä avun sisältö ja toteutustapa. Kyseessä on henkilön itsemääräämisoikeus ja sen toteutuminen.

Kainuun hyvinvointialueella henkilökohtainen apu järjestetään pääsääntöisesti korvaamalla vaikeavammaiselle henkilölle henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta aiheutuvat kustannukset. Kainuun hyvinvointialueen työsuhteisen henkilökohtaisen avustajan avulla henkilökohtaista apua järjestetään Kajaanin ja mahdollisesti myös sen rajanaapurikuntien alueella.

Siirry palveluun

Vammaispalvelut Sotkamo | Kainuun hyvinvointialue (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Nathanael Baumbach

Last Updated:

Views: 5843

Rating: 4.4 / 5 (55 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Nathanael Baumbach

Birthday: 1998-12-02

Address: Apt. 829 751 Glover View, West Orlando, IN 22436

Phone: +901025288581

Job: Internal IT Coordinator

Hobby: Gunsmithing, Motor sports, Flying, Skiing, Hooping, Lego building, Ice skating

Introduction: My name is Nathanael Baumbach, I am a fantastic, nice, victorious, brave, healthy, cute, glorious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.