Sotkamon terveysasema | Kainuun hyvinvointialue (2024)

Jos epäilet koronavirustartuntaa, ota yhteys Kainuun hyvinvointialueen ympärivuorokautiseen puhelinpäivystykseen puh. 116 117.

Terveysasemalta saa perusterveydenhuollon palveluita.

Käyntiosoite

Keskuskatu 9 88600 Sotkamo

Toimipisteen yhteystiedot

Aukioloajat

juhlapyhien aattona, juhannusaattoa edeltävänä päivänä ja 23.12. klo 8.00 - 15.00

Maanantai8:00-16:00

Tiistai8:00-16:00

Keskiviikko8:00-16:00

Torstai8:00-16:00

Perjantai8:00-15:00

LauantaiSuljettu

SunnuntaiSuljettu

Puhelinnumerot

(faksi, pvm/mpm)08 7180070

Ter­vey­sa­se­man sai­raan­hoi­ta­ja: Hoi­don tar­peen ar­vioin­ti, oh­jaus ja ajan­va­raus (takaisinsoitto saman päivän aikana)(puhelin, pvm/mpm)08 61565009

Sai­raan­hoi­ta­jan ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­nen pu­he­lin­päi­vys­tys Kainuun keskussairaalassa (Päivystysapu)(puhelin, pvm/mpm)116117

Terveyskeskusavustajat, reseptien uusinta, neuvonta(puhelin, pvm/mpm)044 7975383

Kan­san­ter­veys­hoi­ta­ja, Soitettaessa numeroon, tulee tehdä valinta 2. Pitkäaikaissairauksien hoito (takaisinsoitot kolmen työpäivän aikana)(puhelin, pvm/mpm)08 61565009

Työttömien terveystarkastukset(puhelin, pvm/mpm)044 7970578

Toimipisteen palvelut

Perhesuunnitteluneuvonnassa sinua tuetaan ja ohjataan vastuulliseen seksuaalikäyttäytymiseen. Palvelu on tarkoitettu kaikille hedelmällisessä iässä oleville asiakkaille. Vastaanotolla saat neuvoja ehkäisyn valintaan ja raskauden suunnitteluun. Lisäksi perhesuunnitteluneuvonnassa ohjataan tahattomasta lapsettomuudesta kärsiviä perheitä.

Siirry palveluun

Terveystodistuspalvelut

Siirry palveluun

Lasten puheterapia

Puheterapian tarkoituksena on vuorovaikutuksen, puheen, kielen ja äänen häiriöiden ennaltaehkäiseminen, tutkiminen, ohjaus, seuranta ja terapia. Tavoitteena on myös ennaltaehkäistä oppimisvaikeuksia. Tarvittaessa lapsi ohjataan jatkotutkimuksiin. Puheterapia perustuu asiakkaan, perheen ja terapeutin yhteistyöhön. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä muiden ammattiryhmien kanssa esim. päivähoito, toimintaterapeutti, lääkäri.

Puheterapeutille tullaan neuvolan terveydenhoitajan tai lääkärin lähetteellä. Asiakkaat kutsutaan käynnille kirjeitse tai puhelimitse. Puheterapiaan tulevat uudet asiakkaat voivat etukäteen tulostaa ja täyttää taustatietokaavakkeen ensikäynnille.

Aikuisten puheterapia

Aikuisten puheterapiapalvelut on kohdennettu Kajaanin terveyskeskussairaalan kuntoutusyksikön aivohalvauskuntoutujille. Kuntoutujat ohjautuvat puheterapiaan osastonlääkärin lähetteellä. Puheterapian tavoitteena on parantaa asiakkaan toiminta- ja kommunikaatiokykyä jokapäiväisessä elämässä. Puheterapia sisältää kielellis-kognitiivisten toimintojen, puhemotoristen toimintojen, äänen käytön sekä syömis- ja nielemistoimintojen arviointia, kuntoutusta ja ohjausta. Puheterapeutti toimii osana moniammatillista kuntoutustyöryhmää.

Siirry palveluun

Kainuun suun terveydenhuolto tarjoaa suun terveydenhuollon palveluita yksilöllisen tarpeen mukaan. Arkisin kiireetöntä hammashoitoa annetaan Kainuun hyvinvointialueen 11 hammashoitolassa sekä suu- ja leukasairauksien poliklinikassa. Arkisin klo 8–15 päivystyksellistä hammashoitoa tarjotaan kattavasti hyvinvointialueen kunnissa ja viikonloppuisin sekä arkipyhinä klo 10–15 hammashoidon päivystys tapahtuu Kainuun keskussairaalan hammaspäivystyksessä Kajaanissa.

Perusterveydenhuollossa hoidon painotus on ennaltaehkäisevässä hammashoidossa. Hoidon tarve määritetään suun kokonaishoidon tutkimuksissa ja tavoitteena hammashoidossa on suun sairauksien ehkäisy ja hoito sekä suun toimintakyvyn palauttaminen. Erikoishammaslääkäritasoista hammashoitoa hammaslääketieteen eri erikoisaloilla on tarjolla niin perusterveydenhuollon kuin erikoissairaanhoidon puolella. Erikoissairaanhoidossa toteutetaan hammashoitoa yleisanestesiassa sekä hoidetaan yleissairauden vuoksi sairaalatasoista hammashoitoa tarvitsevien potilaiden suun ja hampaiston kokonaishoito.

Siirry palveluun

Kainuun hyvinvointialueen terveysasemat palvelevat alueen asukkaita perusterveydenhuoltoon liittyvissä asioissa. Tarjoamme lääkäreiden sekä sairaanhoitajien palvelua sairauksien ennaltaehkäisemiseen, toteamiseen, hoitamiseen ja seurantaan. Useat terveyteesi liittyvät asiat hoituvat kätevästi sähköisesti tai puhelimitse.

Terveysaseman vastaanotoilla hoidon tarpeen arvioinnin tekee sairaanhoitaja joko puhelimitse tai vastaanotolla.Potilas saa ohjausta ja neuvontaa ja tarvittaessa hänet ohjataan:

 • lääkärin vastaanotolle
 • sairaanhoitajan vastaanotolle
 • kansanterveyshoitajan vastaanotolle
 • etälääkärinvastaanotolle

Puolangan sosiaali- ja terveyspalvelut tuottaa Terveystalo Kuntaturva.

Siirry palveluun

Toimintaterapia on kuntoutusta, joka perustuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön sekä toimintaterapeutin ja asiakkaan väliseen yhteistyöhön. Toimintaterapian tavoitteena on, että asiakas voi osallistua hänelle tärkeisiin arjen toimintoihin toimintakykyyn vaikuttavista rajoituksista ja ympäristön esteistä huolimatta. Kainuun alueella palvelut on kohdennettu alle kouluikäisiin lapsiin, yli 65-vuotiaisiin neurologisiin jatkokuntoutujiin sekä pienapuvälineitä tarvitseviin asiakkaisiin. Kajaanin seudun sairaalan kuntoutusyksikössä palvelut ovat kohdennettu aikuisneurologisiin kuntoutujiin.

Toimintaterapia lapsille

Lapsi voi hyötyä toimintaterapian arvioinnista, jos lapsella on pulmia arkipäivän toiminnoissa, kuten omatoimisuustaidoissa, ruokailuissa, leikkitaidoissa ja/tai kädentaidoissa tai lapsella on keskittymättömyyttä tai pulmia kaverisuhteissa.

Toimintaterapia aikuisille

Aikuisten toimintaterapiapalvelut on kohdennettu pienapuvälineitä ja ortooseja tarvitseville asiakkaille, yli 65-vuotiaille neurologisille kuntoutujille sekä kuntoutusyksikön kuntoutujille.

Siirry palveluun

Geriatrian erikoisalaan kuuluvat sairaudet, joiden tutkiminen, hoitaminen ja kuntoutus vaativat ikääntyneiden henkilöiden erityisongelmien tuntemusta.

Muistineuvola ja muistipoliklinikka ovat Kainuun kunnissa tarjottavaa perusterveydenhuollon toimintaa. Geriatrian poliklinikka on erikoissairaanhoidon toimintaa, jota tarjotaan Kainuun kunnissa.

Siirry palveluun

Maahanmuuttajien terveydenhuoltopalvelut

Siirry palveluun

Fy­sio­te­ra­peu­tit aut­ta­vat ja oh­jaa­vat si­nua fyy­si­sen toi­min­ta­ky­vyn ja liik­ku­mi­sen haas­teis­sa. Voit saa­da fy­sio­te­ra­peu­tin oh­jaus­ta esi­mer­kik­si tu­ki- ja lii­kun­tae­li­mis­tön ki­pu­jen se­kä fyy­si­sen toi­min­ta­ky­vyn heik­ke­ne­mi­sen vuok­si. Fy­sio­te­ra­pian kei­no­ja ovat ter­veyt­tä ja toi­min­ta­ky­kyä edis­tä­vä oh­jaus ja neu­von­ta, eri­lai­set te­ra­pia­me­ne­tel­mät ja apu­vä­li­neet. Fy­sio­te­ra­pias­sa ko­ros­te­taan si­nun omaa ak­tii­vi­suut­ta­si ter­vey­te­si suh­teen.

Fy­sio­te­ra­pia­pal­ve­lui­ta tar­jo­taan kai­kil­le ikä­ryh­mil­le yk­si­löl­li­sen tar­peen mu­kai­ses­ti. Kun­tien ter­vey­sa­se­mil­la fy­sio­te­ra­piaan pää­see su­ju­vas­ti vas­taa­no­ton hoi­ta­jan tai lää­kä­rin te­ke­män pal­ve­lu­tar­peen ar­vion pe­rus­teel­la. Si­nul­la on myös mah­dol­li­suus pääs­tä fy­sio­te­ra­piaan oh­jaus- ja neu­von­ta­käyn­nil­le ot­ta­mal­la yh­teyt­tä oman ter­vey­sa­se­ma­si fy­sio­te­ra­piaan.

Fy­sio­te­ra­pias­sa tar­jo­taan ra­ja­tus­ti yk­si­löl­lis­tä ja ryh­mä­muo­tois­ta fy­sio­te­ra­peut­tis­ta lii­kun­ta­neu­von­taa se­kä asiak­kai­den oma­toi­mis­ta har­joit­te­lua tu­ke­vaa neu­von­taa

Siirry palveluun

Henkilötietolain mukaisesti henkilölle on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan kirjataan johonkin henkilörekisteriin. Henkilötietoja ovat mm. nimi- ja osoitetiedot. Lisäksi rekisteröidylle on kerrottava henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä rekisteröidyn oikeuksista. Kukin toimintayksikkö vastaa omien rekisteriselosteidensa oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.Kainuun hyvinvointialue toimii rekisterinpitäjänä sosiaali- ja terveydenhuollon asioissa toiminta-alueellaan.

Kainuun hyvinvointialue on rekisterinpitäjänä velvollinen oma-aloitteisesti korjaamaan, poistamaan, täydentämään tai oikaisemaan asiakirjoissaan havaitsemansa virheelliset, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot. Asiakkaalla/potilaalla on oikeus vaatia itseään koskevan virheellisen tai puutteellisen asiakirjoihin tallennetun tiedon korjaamista, poistamista tai täydentämistä. Huoltaja voi esittää korjausvaatimuksen alaikäisen puolesta.

Omien asiakirjojen tilaaminen

Jokaisella on oikeus saada tieto häntä itseään koskevasta viranomaisen asiakirjaan tallennetuista tiedoista. Lisäksi alaikäisen huoltajalla on oikeus saada lapsensa tiedot, ellei jo varttuneempi lapsi ole niiden luovutusta kieltänyt. Kannattaa ensisijaisesti katsoa omat potilastietonsa valtakunnallisesta potilastiedon arkistosta. Kainuun sotessa, nykyisin Kainuun hyvinvointialue ,on 4.11.2014 alkaen tallennettu Kanta-arkistoon. Tietoa voi pyytää myös hoidon tai vastaanottokäynnin yhteydessä, tai tilata potilaskertomuskopioiden tilaus lomakkeella.

Vainajan tietojen luovuttaminen

Potilaslain 13 § 3 monentin 5 kohdan mukaan kuolleen henkilön elinaikaisia potilastietoja voidaan luovuttaa vain siinä laajuudessa kuin ne ovat välttämättömiä niitä pyytävän henkilön tärkeiden etujen tai oikeuksien selvittämistä tai toteuttamista varten. Pyynnössä on aina mainittava käyttötarkoitus. Tietoja voi tilata pyyntö vainajan tietojen luovuttamisesta lomakkeella.

Siirry palveluun

Voimassa olevan rokotusohjelman mukaiset rokotukset annetaan lapsille lastenneuvolakäyntien yhteydessä sekä kouluikäisille kouluterveydenhuollossa ja opiskelijoille opiskeluterveydenhuollossa.

Suomen kansallinen rokotusohjelma suojaa myös aikuisiässä yleisimmiltä rokottein ennaltaehkäistäviltä tarttuvilta taudeilta. Aikuisiän tehosterokotuksien ottamisesta on huolehdittava itse.

Siirry palveluun

Laboratoriopalvelut Kainuussa tuottaa Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitos kuntayhtymä (NordLab).

Siirry palveluun

Fy­sio­te­ra­pia­pal­ve­lut tar­joaa ra­ja­tus­ti yk­si­löl­lis­tä ja ryh­mä­muo­tois­ta fy­sio­te­ra­peut­tis­ta lii­kun­ta­neu­von­taa ja si­tä to­teut­taa kaksi fy­sio­te­ra­peut­tia Kai­nuun kun­nis­sa (ei Puo­lan­ka). Pal­ve­lu on tar­koi­tet­tu asiak­kail­le, joil­la on ter­vey­den­huol­lon am­mat­ti­lai­sen osaa­mis­ta vaa­ti­via ter­vey­del­li­siä haas­tei­ta esim. tu­ki- ja lii­kun­tae­li­non­gel­mia. Ylei­sim­min pal­ve­luun oh­jau­du­taan toi­sen ter­vey­den­huol­lon am­mat­ti­lai­sen oh­jaa­ma­na.

Siirry palveluun

Apuvälineet terveysasemilla

 • Apuvälineitä lainataan yksilöllisen arvion perusteella. Liikkumista helpottavia apuvälineitä ovat esim. kävelykeppi, kävelyteline ja pyörätuoli sekä päivittäisissä toiminnoissa tarvittavat apuvälineet, kuten wc-istuimen korotus, nousutuki ja sukanvetolaite.

Apuvälineyksikkö

 • Apuvälinepalvelut ovat osa asiakkaan kuntoutus- ja palvelukokonaisuutta. Apuvälineprosessi lähtee asiakkaan tarpeista ja apuvälineratkaisut tehdään yksilöllisesti. Tavoitteena on tukea asiakkaan toimintakykyä hänelle soveltuvilla ja tarkoituksenmukaisilla apuvälineillä sovittujen käytäntöjen pohjalta.
 • Apuvälineprosessiin sisältyy lähetekäsittely, apuvälineiden arviointi, suunnittelu, sovitus, hankinta, lainaus ja luovutus, käytön opetus asiakkaalle ja hänen kanssaan toimivalle lähiverkostolle ja yhteistyötahoille sekä käytönseuranta.

Siirry palveluun

Mistä palvelussa on kyse?

Työ- ja toimintakyvyn ja eläkemahdollisuuksien selvittely on aikuisten sosiaalityön palvelu sinulle, jolla on

•taustalla pitkäaikainen työttömyys tai•työkykyä heikentäviä terveydellisiä rajoitteita tai•keskeytyneitä kuntouttavan työtoiminnan tai työkokeilun jaksoja.

Palvelun tavoitteena on

•tutkia ja arvioida moniammatillisesti työ- ja toimintakykyäsi ja•auttaa ja ohjata sinua pääsemään tarkoituksenmukaisten palveluiden ja etuuksien piiriin (kuntoutustuki,työkyvyttömyyseläke).

Miten palvelu etenee?

Selvittely tehdään moniammatillisena yhteistyönä. Tarkoitus on muodostaa mahdollisimman monipuolinen näkemys tilanteestasi. Sen perusteella arvioidaan työ- ja toimintakykyäsi sekä esimerkiksi työkyvyttömyyseläkkeen saamisen mahdollisuutta.

Varsinaisen arvion työ- ja toimintakyvystä tekee aina lääkäri. Lisäksi arviointiin osallistuvat tarpeen mukaan sosiaaliohjaaja, sosiaalityöntekijä, terveydenhoitaja tai muut verkostoosi kuuluvat tahot.

Selvittelyn kuluessa:

•tutkitaan ja hoidetaan terveyttäsi: lääkärikäynnit (terveyskeskus, sairaala))•tehdään tarvittavat tutkimukset ja hoidot•tehdään sosiaalinen selvitys•työssä suoriutumisen arviointia voidaan tehdä esimerkiksi kuntouttavassa työtoiminnassa tai työkokeiluna

Sosiaaliohjaaja on tukenasi. Hän

•kokoaa selvittelyssä tarvittavia tietoja ja asiakirjoja,•on tarvittaessa mukana lääkäri- ja tutkimuskäynneillä,•osallistuu tarpeen mukaan yhteistyöpalavereihin ja•opastaa ja auttaa sinua etuuksien hakemisessa.

Miten pääset palveluun?

Voit ottaa yhteyttä itse tai yhteyttä voi ottaa esimerkiksi työllisyydenhoidon asiantuntija, lääkäri, terveydenhoitaja tai muu asioittesi hoidossa auttava taho.

Siirry palveluun

Voit ottaa yhteyttä, kun

 • olet huolestunut omasta tai läheisesi jaksamisesta tai koet olevasi esimerkiksi ahdistunut tai masentunut
 • sinua tai läheistäsi on kohdannut kriisi
 • koet, että parisuhteessasi tai perheessäsi on mieltä askarruttavia huolia tai pulmia
 • koet, että jokin elämässäsi oleva ongelma tai huoli on ylitsepääsemätön
 • olet huolestunut omasta tai läheistesi päihteiden käytöstä (alkoholi, lääkkeet, huumausaineet)
 • olet huolestunut muusta riippuvuudesta (esim. peli- ja läheisriippuvuus) tai olet saanut poliisilta määräyksen ajoterveyden seurantaan päihteiden takia.Voit tulla käymään yksin, perheesi tai ystäväsi kanssa. Teemme myös kotikäyntejä. Keskustelumme ovat luottamuksellisia ja maksuttomia.

Siirry palveluun

Rintamaveteraanien kuntoutukseen vuonna 2005 tulleilla säädösmuutoksilla siirrettiin kuntoutuksen painopistettä laitoskuntoutuksesta päivä-, koti- ja muuhun avokuntoutukseen. Muutoksen tarkoituksena on, että kaikki rintamaveteraanikuntoutukseen oikeutetut saavat vuosittain tarvitsemansa kuntoutuspalvelut.

Rintamaveteraanikuntoutusta haetaan vanhan käytännön mukaisesti edelleen vuosittain. Rintamaveteraanien kuntoutuksesta päättää lääkäri.

Rintamaveteraanien, jotka haluavat hakeutua valtion tulo- ja menoarviossa esitetyn määrärahan turvin järjestettävään kuntoutukseen, tulee hakea sitä aikaisempien vuosien tapaan oman kotikuntansa terveysasemalta.

Kuntoutukseen valittavan tulee olla vuosina 1939 – 1945 sotiin osallistunut rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelutunnuksen tai rintamatunnuksen omaava henkilö. Kuntoutukseen valittavalla ei ole oikeutta saada kuntoutusta jonkin muuan lain perusteella.

Siirry palveluun

Ravitsemuksella on suuri merkitys terveyden edistämisessä ja sairauksien ennalta ehkäisyssä. Sairauksien hoitamisessa ravitsemus on osa kokonaishoitoa. Tehostetulla ravitsemushoidolla voidaan ehkäistä ja hoitaa vajaaravitsemusta sekä edistää sairauksista ja leikkauksista toipumista.

Ravitsemusterapeutti on ravitsemuksen asiantuntija, joka ohjaa ja tukee ruoan valintaan ja syömiskäyttäytymiseen sekä sairauksien ravitsemushoitoon liittyvissä asioissa. Ravitsemusterapeutti arvioi ravinnontarvetta sekä ohjaa sopivien elintarvikkeiden ja tarvittaessa kliinisten ravintovalmisteiden valinnoissa.

Ravitsemusterapia on asiakaslähtöistä ja yksilöllistä. Ohjaus voi tapahtua yksilö- tai ryhmävastaanotolla, puhelimitse tai etävastaanottona, tai ohjaus voi kuulua osana moniammatilliseen tapaamiseen.

Ravitsemusterapeutille tullaan terveydenhuollon ammattilaisen lähetteellä. Asiakkaat saavat kutsun käynnille kirjeitse tai puhelimitse. Perusterveydenhuollon käynnit ovat maksuttomia. Keskussairaalan ravitsemusterapiakäynnistä peritään poliklinikkakäyntimaksu.

Ravitsemusohjaus perustuu valtakunnallisiin ravitsemussuosituksiin, joiden tavoitteena on ylläpitää ihmisten hyvää terveyttä.

Siirry palveluun

Kuvantamisen palvelusyksikkö tuottaa radiologisia tutkimuksia ja toimenpiteitä koko Kainuun alueen potilaille ja varusmiehille. Radiologian toimintaa on Kainuun keskussairaalassa ja terveysasemilla Kuhmossa, Sotkamossa, Suomussalmella, Puolangalla ja Paltamossa.

Terveysasemilla tehdään tavanomaisia röntgentutkimuksia ja ultraäänitutkimuksia. Suomussalmen ja Kuhmon röntgeneissä tehdään lisäksi yöpolygrafiatutkimuksia. Kainuun keskussairaalassa tehdään luuntiheysmittauksia, röntgen-, magneetti-, mammografia-, tietokonetomografia- ja ultraäänitutkimuksia sekä verisuonten tutkimuksia ja pallolaajennuksia.

Muut kuvantamispalvelut Kainuun keskussairaalassa:Kliininen neurofysiologia (KNF) tutkii keskus- ja ääreishermoston sekä lihaksiston toimintaa ja sen häiriöitä sähköisin mittauksin. Lisäksi tehdään uniapnea-tutkimuksia kotirekisteröintinä (Yöpolygrafia).Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede tuottavat radioisotoopeilla toiminnallisia gammakamerakuvauksia ja radioisotooppihoitoja. Lisäksi tehdään verenpaineen vrk-rekisteröintejä.

Siirry palveluun

Terveyskeskussairaalapalvelu on perusterveydenhuollon tasoista sairaalahoitoa.

Siirry palveluun

Sotkamon terveysasema | Kainuun hyvinvointialue (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Amb. Frankie Simonis

Last Updated:

Views: 5845

Rating: 4.6 / 5 (56 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Amb. Frankie Simonis

Birthday: 1998-02-19

Address: 64841 Delmar Isle, North Wiley, OR 74073

Phone: +17844167847676

Job: Forward IT Agent

Hobby: LARPing, Kitesurfing, Sewing, Digital arts, Sand art, Gardening, Dance

Introduction: My name is Amb. Frankie Simonis, I am a hilarious, enchanting, energetic, cooperative, innocent, cute, joyous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.